Zberný dvor

Zameranie: Zber vybraných druhov stavebných odpadov

Prevádzkovateľ: MiHo Trans s.r.o., 51 920, Kľačany 64, IČO: 50093436

Umiestnenie: Rišňovce

Prevádzková doba: pondelok - piatok od 8:00 do 16:00 hod


Odoberané druhy odpadov

č. odpadu názov odpadu kategória
17 01 01 /betón / O
17 01 02 /tehly/ O
17 01 03 /škridly a obkladový materiál a keramika/ O
17 01 07 /zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06/ O
17 03 02 /bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01/ O
17 05 04 /zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03/ O
17 05 06 /výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05/ O
17 05 08 /štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07/ O
17 08 02 /stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01/ O
17 09 04 /zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03/ O
20 02 02 /zemina a kamenivo/ O

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia vydal: Odbor starostlivosti o životné prostredie

Číslo: OÚ - NR - OSZP3 - 2020/023673-003

Za prevádzku zodpovedá: Michal Hornák 0911 570 032, Marek Hornák 0914 120 464

Ceny individuálne po tel. dohovore